Política de Privacidade e Protección de datos

FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO, en adiante FGC, recopila, trata e almacena información persoal a través da web da súa propiedade www.comerciogalicia.es (en adiante Comerciogalicia).

Esta información será relativa os usuarios da web. A información recopilarase, tratarase e almacenarase conforme a presente Política de Privacidade.

Esta Política de Privacidade foi actualizada o 11 de outubro de 2018.

RESPONSABLE LEGAL

Denominación social: FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO
Identificador fiscal: G-27170158
Domicilio: Ronda de la Muralla nº 52, 27002, Lugo (España)
E-mail de contacto: info@comerciogalicia.es

LEIS DE APLICACIÓN NESTA WEB

 • RGPD (Regulamento UE 679/2016 Xeral de Protección de Datos do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos).
 • LOPDGDD (Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais).
 • LSSICE (Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico).

DATOS RECOPILADOS

Únicamente recopilaranse os datos estrictamente necesarios para levar a cabo a normal actividade do servizo. Axustándose ao principio de minimización de datos (Art. 5.b GDPR).

Os datos recopilados serán en todo caso de maiores de 16 anos (Art. 8.1 GDPR).FGC resérvase o dereito a tomar as medidas oportunas para comprobar a veracidade da idade (Art. 8.2 GDPR).

En todo caso estos datos serán de carácter persoal identificativos e non sensibles, poderán ser:

 • Correo electrónico
 • Teléfono
 • Nome e apelidos
 • DNI
 • Enderezo postal
 • Data de nacemento
 • Datos bancarios en caso de ser necesarios para os pagos en tenda online

MÉTODOS DE RECOPILACIÓN

Os datos persoais recopilaranse a través da web de FGC, Comerciogalicia, cando introduzas información en algún dos campos destinados a tal efecto na web. Estos campos están debidamente sinalizados e non recopilarán ningún dato ata que non aceptes expresamente a cesión e xestión conforme a esta política de privacidade.

OBXECTIVO DA RECOPILACIÓN E USO DOS DATOS

A recopilación e uso de datos realízase co único obxectivo de proporcionar de forma adecuada o servizo de venta online de produtos en Comerciogalicia durante todo o proceso necesario para a compra a través da páxina web.

Así mesmo, e única e exclusivamente se acéptase de forma expresa, poderanse utilizar tamén para o envío de comunicacións comerciais como promocións exclusivas ou descontos, así como outras novidades de interese.

FGC comprométese a non utilizar os datos obtidos cunha finalidade distinta ás descritas con anterioridade.

DESTINATARIO DOS DATOS

Os datos recopilados incorporaranse a un ficheiro propiedade de:

 • FGC

Este ficheiro será xestionado por:

 • FGC

Este ficheiro almacenarase en:

 • CDmon con domicilio en Malgrat de Mar, 08380 de Barcelona, c/ Girona 81-83, Local 6

COOKIES DE NAVEGACIÓN

Comerciogalicia utiliza pequenos ficheiros de datos que xenéranse no ordenador do usuario e que nos permiten obter información sobre a data e hora da última vez que o usuario visitóu a nosa web, así como outros datos de carácter estadístico.

A utilización de cookies permite:

 • Recoñecer aos seus usuarios rexistrados con anterioridade, facilitando o acceso aos seus servizos.
 • Almacenar as preferencias e configuracións persoais do usuario.

Aqueles usuarios que non desexen recibir cookies ou queiran ser informados antes de que se almacenen no seu ordenador poden configurar o seu navegador a tal efecto.

Para máis información acerca das cookies, consulte o apartado "Política de cookies".

OUTROS DATOS RECOLLIDOS

Comerciogalicia recolle datos sobre os usuarios e as súas visitas. Estos datos, tales como áreas máis visitadas, servizos accedidos, rutas de navegación, etc. son de carácter puramente estadístico e serven para un posterior estudo e análisis. Esta acción nos permite avanzar no deseño de novos servizos e mellorar os existentes. Este sitio está sendo medido coas solucións de Google Analytics. Esta solución utiliza marcas nas páxinas e cookies anónimas. Recomendamos aos usuarios revisar detalladamente as Políticas de Privacidade dos servizos de rastreo e estadísticas utilizados en Comerciogalicia:

Se o desexa, pode evitar que Google Analytics utilice os seus datos instalando o Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics, que pode obter na seguinte url: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos conservaranse ata que se cumpla o obxectivo polo cal foron recopiladas estes datos (Art 5.e GDPR) ou ata que se exerza o dereito á supresión ou modificación dos mesmos. Sempre e cando esto non entre en conficto coa necesidade por motivos legais ou fiscais de almacenar os mesmos.

¿CÓMO PROTEXEMOS OS SEUS DATOS?

Os seus datos transfírense e almacénanse de forma segura xa que dispoñemos de:

 • Cifrado con protocolo SSL.
 • Firewall a nivel de servidor.
 • Protocolos de seguridade para prevenir accesos non autorizados.
 • Control de accesos.

FGC non pode garantir a completa seguridade nas comunicacións a través de Internet pero garantimos tomar as medidas adecuadas para protexer os seus datos.

Ademáis FGC comprométese a manter a confidencialidade dos datos e non comunicará nin permitirá o acceso a terceiros non autorizados.

OS TEUS DEREITOS EN CANTO A PROTECCIÓN DE DATOS

A lexislación reconócelle uns dereitos como usuario que cedeu os seus datos persoais:

 • Acceso ós datos persoais.
 • Rectificación ou supresión.
 • Oponerse ao tratamento.
 • Portabilidade dos datos.
 • Limitación do seu tratamento.

O exercicio destes dereitos é persoal. Polo que solo podes solicitalos para os datos dos cuales es o propietario.

No caso de que queiras exercer algún destes dereitos podes facelo online a través do apartado A Miña Conta dentro da web de Comerciogalicia, mediante un mail dirixido a info@comerciogalicia.es ou mediante carta dirixida a FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO dirección Ronda de la Muralla nº 52, 27002, Lugo (España) indicando os dereitos que se queren exercer e unha proba de identidade.

Comprometémonos a responder a túa solicitude nun prazo máximo de 30 días hábiles.

LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS

A base legal para o tratamento dos teus datos persoais é a aceptación explícita do tratamento, xestión e almacenamento dos mesmos segundo a presente política de privacidade.

CONSECUENCIAS DE NON ACEPTAR A POLÍTICA DE PRIVACIDADE

No caso de que non aceptes a xestión dos teus datos segundo a presente política de privacidade, non se procederá á recopilación dos mesmos, o que pode supoñer que non se poida levar a cabo o servizo prestado por FGC.

AUTORIDADE DE PROTECCIÓN DE DATOS EN ESPAÑA

No caso de que queiras facer valer os teus dereitos en canto a protección de datos e consideras que non os estamos respetando podes dirixirte á autoridade española responsable.

 • Sitio web da autoridade de protección de datos: https://www.agpd.es/
 • E-mail da autoridade de protección de datos: internacional@agpd.es
 • Teléfono da autoridade de protección de datos: +34 91 399 62 00

CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

FGC resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade, estas modificacións faranse conforme á lexislación e a xurisprudencia e quedarán reflexadas na presente Política de Privacidade.