Por favor, lea estos Termos e Condicións detidamente antes de utilizar o sitio web www.comerciogalicia.es, así como os servizos ofrecidos por FEDERACIÓN GALEGA DE COMERCIO. A responsabilidade do uso da web recae no usuario. Debido á utilización desde sitio web, vostede acepta as condicións deste acordo.

INFORMACIÓN LEGAL E ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO

Identificación do prestador do servizo

FEDERACIÓN GALEGA DE COMERCIO é o representante do sitio web www.comerciogalicia.es (en adiante "Comerciogalicia.es"), con domicilio social en Ronda da Muralla nº 52. 27002. Lugo. con Código de Identificación Fiscal número G-27.170.158, creou unha plataforma de comercio electrónico, intermediaria técnica que interrelaciona ós Vendedores, persoas profesionais que desexen presentar e vender os seus Productos vía a Plataforma a Compradores, persoas físicas ou xurídicas nos termos recolludos nas presentes Condicións de Uso.

Notificacións

Todas as comunicacións por parte do Usuario a Comerciogalicia.es poderanse facer a través das seguintes formas:

 • Envío por correo postal á seguinte dirección: Ronda da Muralla nº 52. 27002. Lugo.
 • Comunicación por medio dunha chamada ao número de teléfono: +34 982 255 120.
 • Envío por correo electrónico á seguinte dirección: info@comerciogalicia.es

Descripción e coste do Servizo

Comerciogalicia.es ofrece servizos para facilitar a venta e adquisición de productos e servizos de empresas asociadas, ademáis de establecer comunicación entre usuarios. Comerciogalicia.es poderá alterar en calquera momento e sen aviso previo, o deseño, presentación e/ou configuración do Sitio Web, así como algúns ou tódolos servizos. Non todos os servizos serán gratuitos e o carácter oneroso destes dependerá de en cál deles o usuario deuse de alta.

Aceptación das condicións de uso

O acceso e a utilización do servizo de Comerciogalicia.es implican por parte do Usuario a aceptación plena e sen reservas de tódalas condicións recollidas nas presentes Condicións de Uso. Así mesmo, Comerciogalicia.es resérvase en todo caso o dereito unilateral de modificar as presentes condicións de uso e acceso ao servizo para facilitar e intercambiar información sobre productos, servizos e/ou tendas online e establecer comunicación entre usuarios. Este consentemento aplicarase a tódolos usuarios da web, incluindo a vendedores, consumidores finais, comerciantes ou calquer outro actor autorizado por Comerciogalicia.es. A presente páxina web foi deseñada e creada para permitir o acceso aos servizos que Comerciogalicia.es ofrece. As condicións de uso están suxeitas á legalidade vixente e a os principios de boa fe e uso lícito por parte do usuario, quedando prohibido calquer tipo de actuación en perxuizo de Comerciogalicia.es e de terceiros.

As Condicións de Uso redactan as condicións aplicables para a utilización da Plataforma por parte dos Compradores, dado que Comerciogalicia.es non é nunca parte contratante no contrato de venta realizado directamente entre os Vendedores e os Compradores.

A compra a prezo pechado de Productos na Plataforma implica a aceptación plena por parte de cada Comprador das presentes Condicións, e a súa plena comprensión independentemente da súa residencia e do lugar de entrega dos Productos.

REXISTRO DE USUARIOS

Comerciogalicia.es require a elección por parte do usuario dun e-mail e un contrasinal. O usuario deberá manter baixo a súa exclusiva responsabilidade o contrasinal, na máis estricta e absoluta confidencialidade, asumindo por tanto, cantos danos e/ou perxuizos de todo tipo se deriven do quebrantamento ou revelación do mesmo, así como do mal uso que, como consecuencia da infracción do seu deber de custodia, poidera facer un terceiro. De conformidade co previsto na Ley Orgánica 15/1999, o 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), Comerciogalicia.es informa da existencia dun ficheiro da súa titularidade (inscrito na Axencia Española de Protección de Datos) no que se incluirán os datos necesarios para manter informados aos usuarios que así o requiran ou proporcionar os servizos que os usuarios soliciten. O titular poderá exercer os dereitos reconocidos na LOPD sobre este ficheiro e, en particular, o acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como a revocación do consentemento para a cesión dos seus datos nos termos previstos na LOPD. Os usuarios poden realizar estas accións eles mesmos na páxina web de Comerciogalicia.es introducindo o seu e-mail e contrasinal na sección de "Iniciar sesión".

Idade

Os servizos prestados por Comerciogalicia.es están dispoñibles para usuarios maiores de 18 anos que poidan cumprir contratos legais baixo a ley correspondente. Vostede garantiza que ao menos ten 18 anos e que toda a información que rexistrou no sitio web axústase á realidad e é verdadeira. Comerciogalicia.es pode, baixo o seu criterio, denegar o acceso ou uso ao sitio web de calquera persoa ou entidade. As persoas menores de 18 anos terán que utilizar Comerciogalicia.es baixo a supervisión dos seus pais ou dun tutor legal e nestos casos, o adulto será o usuario final responsable de calquera actividade.

Información da súa conta

O usuario deberá manter a información da súa conta actualizada en todo momento, incluindo unha dirección de correo electrónico válida. Para comprar productos en Comerciogalicia.es, o usuario debe proporcionar e manter a información de pago válida, é dicir, transferencia bancaria, tarxeta de crédito/débito ou unha conta actualizada de PayPal.

Transferencia de contas

O usuario non debe desvelar detalles da súa conta en Comerciogalicia.es nin a súa identificación de usuario a terceiras partes. Se estase rexistrando como unha empresa, deberá garantir que ten a autoridade para aceptar as Condicións de Uso no seu nome.

Dereito a denegar o servizo

Comerciogalicia.es resérvase o dereito a cancelar contas inactivas ou sen confirmar, ademáis de denegar o servizo a un usuario, por calquera razón e en calquer momento.

Publicación de productos

O vendedor publicando un producto en Comerciogalicia.es garante que tódolos aspectos do producto cumpren coa política de Comerciogalicia.es. Tamén deberá garantir que legalmente é capaz de vender dito producto ou servizo conforme á ley.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN DO PORTAL

O usuario comprométese a utilizar os servizos e contidos da páxina conforme ao establecido na ley, a moral, o orde público e nas presentes condicións xerais de uso. Así mesmo, comprométese a facer un uso adecuado dos servizos e/ou contidos da páxina e a non empregalos para realizar actividades ilícitas ou constitutivas de delito e/ou que infrinxan a regulación sobre a propiedade intelectual e industrial, ou calesquera outras formas de ordeamento xurídico aplicable.

Normas de participación

Comerciogalicia.es resérvase o dereito de suspender ou cancelar, total ou parcialmente, con ou sen previo aviso, calquer contido ou conta de usuario que infrinxa as presentes condicións de uso do Servizo. A título enunciativo, e en ningún caso limitativo ou excluinte, o/a usuario/a comprométese a non realizar ningunha das seguintes actividades:

 • Ofender, insultar, desacreditar ou acosar a outras persoas en calquer espazo común de Comerciogalicia.es.
 • Introducir ou difundir contidos ou propaganda de carácter racista, homófobo, xenófobo, pedófilo, excesivamente violento, de apoloxía do terrorismo ou que atenten contra os dereitos humans.
 • Publicar imaxes doutras persoas sen o seu consentemento.
 • Difamar ou calumniar a empresas, colectivos, ONGs, ou calquer outro grupo de individuos.
 • Plaxiar, copiar ou utilizar contidos doutras persoas ou medios sin o séu consentemento.
 • Suplantar a outras persoas, colectivos ou entidades xurídicas.
 • Realizar actividades de explotación comercial, como a promoción de productos e servizos, sen a autorización de Comerciogalicia.es; xerar spam, transmitir mensaxes comerciais non solicitados, usar o Servizo como ferramenta de reenvío hacia outra Web ou promocionar o seu sitio publicando mensaxes múltiples e idénticos en diferentes espazos de Comerciogalicia.es.
 • Duplicar contidos. Esto é, copiar e publicar con ou sen autorización do autor, e de forma sistemática, contidos publicados noutras Webs.
 • Ofrecer, vender ou intercambiar servizos e productos que os administradores de comerciogalicia.es consideren, á súa exclusiva discreción, sexan inapropiados.
 • Engadir algún software que entorpezca o normal funcionamento do sistema ou calquer código, ficheiro ou programa que ofreza publicidade a través de ventás emerxentes (Pop-ups). De igual forma o usuario comprométese a non publicar contidos que infrinxan as condicións de uso dos servizos de publicidade utilizados en Comerciogalicia.es.
 • Utilizar indebidamente as funcionalidades de Comerciogalicia.es para autopromocionarse ou mellorar o posicionamiento de calquer sitio web nos resultados dos motores de búsqueda.

Contidos para adultos

Comerciogalicia.es é unha comunidade con usuarios e visitantes de diferentes idades entre os que pode haber menores de idade e por tanto é responsable de moderar calquer contido que polo seu carácter sexual ou violento poidan ferir a súa sensibilidade. A título enunciativo, e en ningún caso limitativo ou excluinte, estos son algúns dos contidos suxeitos a moderación.

 • Avatares (imaxe identificativa do usuario) que sexan sexuais ou altamente eróticos.
 • Comentarios que exhiban contido sexual e/ou erótico, de forma gráfica ou verbalmente (incluindo texto, vídeo, imaxe e audio).

Comerciogalicia.es poderá, según cada caso, tomar algunha das seguintes medidas moderadoras:

 • Eliminar o contido concreto sen previo aviso.
 • Suspender, temporal ou definitivamente, a aparición dos contidos publicados polo autor en calquera dos espazos públicos de Comerciogalicia.es.
 • Eliminar a conta do usuario con todo o seu contido.

PUBLICIDADE E COMUNICACIÓNS

Ó usar este servizo aceptas que Comerciogalicia.es poderá incluir anuncios publicitarios na zona de usuarios ou en calquer espazo común, con ou sen previo aviso, e sen ningunha clase de compensación para o usuario. Tamén se compromete a non entorpecer ou manipular a visualización destes anuncios. Ó rexistrarse o usuario acepta que Comerciogalicia.es poderá enviar ao seu correo electrónico boletíns informativos que inclúan publicidade.

RESPONSABILIDADE DE COMERCIOGALICIA.ES

O servizo de Comerciogalicia.es limítase á simple prestación do servizo para facilitar e intercambiar información sobre tendas online e productos/Servizos, además de establecer comunicación entre usuarios, e polo tanto a responsabilidade do uso que poida facerse da información e dos contidos incluidos en cada un dos comentarios das tendas online e productos recae exclusivamente en quen os realice. Polo carácter técnico do servizo ofrecido, Comerciogalicia.es non asumirá responsabilidade algunha pola perda de datos, información ou ficheiros que se produzan como consecuencia do corte ou interrupción no suministro de algún dos seus servizos, declinando toda responsabilidade polos danos ou perxuizos que de elo se poideran derivar. Comerciogalicia.es resérvase o dereito de suspender unilateralmente, temporal ou irrevesiblemente, e sen necesidade de previo aviso, a accesibilidade ao seu sistema de intercambio de información de productos/Servizos e tendas online ou o contido parcial ou total destes, en razón da eventual necesidade de efectuar operacións de mantemento, reparación, actualización, mellora das mesmas ou incompatibilidade co servizo ofrecido.

EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADE

Comerciogalicia.es non se responsabiliza polo mal uso que se poida facer desta páxina web. Comerciogalicia.es non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poideran causar danos nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou nos ficheiros de usuarios desta páxina ou de terceiros, polo que non se responsabiliza do contido das páxinas web as que enlaza a nosa páxina web, posto que non están baixo control de Comerciogalicia.es nin tampouco dita información de terceiros está aprobada por Comerciogalicia.es. Sen embargo, revisamos tódolos nosos enlaces e hipervínculos a outras páxinas web. O presente aviso legal é aplicable únicamente á información recollida na páxina web de Comerciogalicia.es e non aos contidos recollidos nas páxinas de terceiros. Comerciogalicia.es resérvase o dereito a modificar o presente aviso legal cando así o estime oportuno e respetando en todo caso a normativa aplicable.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Os datos de carácter persoal e outra información relativa á identidade do usuario están suxeitos á política de privacidade de Comerciogalicia.es.

COMERCIOGALICIA.ES É UNHA PLATAFORMA QUE AGRUPA A VENDEDORES E COMPRADORES NUN SITIO WEB

Comerciogalicia.es permite aos usuarios que accedan comprar productos con un prezo prefixado. Comerciogalicia.es non participa directamente nas transaccións entre compradores e vendedores, por conseguinte non é responsable das transaccións económicas directas entre comprador e vendedor. Así mesmo, Comerciogalicia.es non ten control sobre a calidade, seguridade e legalidade dos productos listados, así como tampouco asegura a veracidade ou exactitude dos listados das diferentes tendas online. Comerciogalicia.es non asegura a capacidade dos vendedores a vender determinados productos, así como tampouco garante a disposición dos compradores a pagar os productos. Comerciogalicia.es non revisa de antemán ós usuarios nin o contido e información suministrada por eles. Comerciogalicia.es non asegura que tanto o comprados como o vendedor vaian finalizar as transaccións correspondentes de maneira satisfactoria. Por conseguinte, Comerciogalicia.es non pode garantir a verdadeira identidade, idade e nacionalidade dos usuarios. Comerciogalicia.es é un sitio web que serve de soporte para que compradores cheguen a acordos comerciais cos vendedores e polo tanto, non é responsable do contido nin de algúns outros datos como textos, información, fotografías, vídeos, perfís, nomes de usuario e links enlazados por vostede, outros usuarios ou grupos alleos a Comerciogalicia.es. Así mesmo, vostede acepta o servizo de Comerciogalicia.es asumindo o seu propio risco.

LISTAR PRODUCTOS E VENDER

O usuario de Comerciogalicia.es que decida vender productos comprométese a describir estes últimos de maneira exacta e precisa.

Obriga da tienda

Todas as ventas son vinculantes. O vendedor está obrigado a enviar o pedido ou a completar a transacción co comprador.

Tasa de evasión

O prezo establecido en cada producto deberá estar axustado á venta. Os vendedores poderán aplicar o coste de transporte e gastos de empaquetar o producto. Ademáis, o vendedor non deberá modificar o prezo do producto despóis da venta co propósito de evitar as transaccións con Comerciogalicia.es, nin distorsionar a orixe local dos productos.

DEVOLUCIÓNS

De acordo coa Ley de Ordenación do Comercio Minorista, así como no regulado pola normativa comunitaria (Directiva 97/7/CE), o cliente dispón de 15 días desde a recepción para desistir voluntariamente da súa compra. Realizándose a devolución en dito prazo, deberase devolver a compra con todos os seus productos, coa súa embalaxe orixinal, co seu precinto orixinal sen romper, con tódolos seus accesorios e en perfecto estado. Non se aceptarán devolucións de productos que non veñan coa súa embalaxe orixinal, salvo que estos sexan defectuosos. Será o propio vendedor quen aboará o importe do pedido unha vez comprobe que a mercancía cumpre as condicións anteriores. No caso de devolucións comerciais, o cliente deberá correr cos gastos de transporte. Comerciogalicia.es non se fará responsable en ningún caso entre ambas partes, nin para co vendedor nin para co comprador do producto. Para solicitar esta devolución deberá comunicalo no correo electrónico de cada vendedor. No caso de que no momento da entrega o producto sexa defectuoso, nin Comerciogalicia.es nin o vendedor encargaranse da tramitación da reparación ou o sustituirá por un novo sen ningún coste extra para o cliente en función do tipo de avaría. No caso de que o defecto proveña dunha incidencia no transporte, deberá comunicalo no prazo de 24 horas desde a recepción no correo electrónico de cada vendedor.

Garantías

Adicionalmente ao anterior, tódolos productos teñen dous anos de garantía de acordo á Ley de Garantías na Venta de Bens de Consumo, Ley 23/2003 de 10 de xullo. Esta garantía deberá xestionala directamente con cada vendedor particular a través do seu número de teléfono ou ben na dirección de correo de cada vendedor.

Devolucións e Ofertas promocionais

Devolucións de productos comprados baixo códigos promocionais se fundamentarán nos termos do prezo promocional. Os dereitos legais non se verán afectados. As imaxes mostradas en Comerciogalicia.es están intencionadamente engadidas polo propio interese do usuario e pode non mostrar unha representación exacta ou precisa do producto.

DURACIÓN DO SERVIZO

Sen perxuizo das interrupcións ou suspensións que por razóns técnicas deban realizarse, ou pola cancelación unilateral por parte do usuario ou de Comerciogalicia.es, o servizo se prestará de forma indefinida co cumplimento das anteriores condicións. A pesar de que o obxectivo principal de Comerciogalicia.es é ofrecer o mellor servizo posible, Comerciogalicia.es non pode asegurar que o servizo ofrecido por terceiras partes cumpran coas necesidades e requisitos dos usuarios. No caso de producirse algunha falta grave, o usuario deberá contactar co Departamento de Servizo ao Cliente de Comerciogalicia.es ben por correo postal, telefónicamente ou enviando un correo electrónico a info@comerciogalicia.es.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Para calquera conflicto que xurda en razón da prestación deste servizo, aceptarase como lexislación rectora a española, e se someterá para a resolución de cantos litixios poidan derivarse do mesmo aos Xulgados e Tribunais da cidade de Lugo.