De acordo co artigo 102 da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios (LGDCU) o usuario terá dereito a desistir do contrato durante un periodo de 14 días naturais sen indicar o motivo e nos termos do devandito artigo, agás as excepcións ao dereito de desistencia contempladas no artigo 103 da LGDCU, que son os seguintes casos:

 1. A prestación de servizos, unha vez que o servizo fose completamente executado, e se o contrato impón ao consumidor ou usuario unha obrigación de pago, cando a execución comezase, con previo consentemento expreso do consumidor ou usuario e co coñecemento pola súa parte de que, unha vez que o empresario executase íntegramente o contrato, haberá perdido o seu dereito de desistencia.
 2. A subministración de bens ou a prestación de servizos cuxo prezo dependa de fluctuacións do mercado financeiro que o empresario non poida controlar e que poidan producirse durante o periodo de desistencia.
 3. A subministración de bens confeccionados conforme ás especificacións do consumidor e usuario ou claramente persoalizados.
 4. A subministración de bens que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.
 5. A subministración de bens precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fosen desprecintados trala entrega.
 6. A subministración de bens que despois da súa entrega e tendo en conta a súa natureza se mesturasen de forma indisociable con outros bens.
 7. A subministración de bebidas alcohólicas cuxo prezo fose acordado no momento de celebrar o contrato de venda e que non poidan ser entregadas antes de 30 días, e cuxo valor real dependa de fluctuacións do mercado que o empresario non poida controlar.
 8. Os contratos nos que o consumidor e usuario solicitase específicamente ao empresario que lle visite para efectuar operacións de reparación ou mantemento urxente; se, nesa visita, o empresario presta servizos adicionais aos solicitados específicamente polo consumidor ou subministra bens distintos das pezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar as operacións de mantemento ou reparación, o dereito de desistencia debe aplicarse a ditos servizos ou bens adicionais.
 9. A subministración de grabacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que fosen desprecintados polo consumidor e usuario despois da entrega.
 10. A subministración de prensa diaria, publicacións periódicas ou revistas, coa excepción dos contratos de suscrición para a subministración de tales publicacións.
 11. Os contratos celebrados mediante subastas públicas.
 12. A subministración de servizos de aloxamento para fins distintos do de servir de vivenda, transporte de bens, alquiler de vehículos, comida ou servizos relacionados con actividades de esparcemento, se os contratos prevén unha data ou un periodo de execución específicos.
 13. A subministración de contido dixital que non se preste nun soporte material cando a execución tivera comezado e, se o contrato impón ao consumidor ou usuario unha obrigación de pago, cando se dean as seguintes condicións:
  1. O consumidor ou usuario otorgase o seu consentemento previo para iniciar a execución durante o prazo do dereito de desistencia.
  2. O consumidor ou usuario expresase o seu coñecemento de que, en consecuencia, perde o seu dereito de desistencia; e
  3. O empresario proporcionase unha confirmación con arreglo ao artigo 98.7 ou ao artigo 99.2.

Realizándose a devolución en dito prazo, deberase devolver a compra con todos os seus produtos, coa súa embalaxe orixinal, co seu precinto orixinal sen romper, con todos os seus accesorios e en perfecto estado. Non se aceptarán devolucións de produtos que non veñan coa súa embalaxe orixinal, agás que estos sexan defectuosos (en cuxo caso aplicarase a garantía legal). Será o propio vendedor quen abonará o importe do pedido unha vez comprobado que a mercancía cumpre as condicións anteriores. No caso de devolucións comerciais, o cliente deberá correr cos gastos de transporte. Comerciogalicia.es non se fará responsable en ningún caso entre ambas partes, nin para co vendedor ni para co comprador do produto. Para solicitar esta devolución deberá comunicalo no correo electrónico de cada vendedor. En el caso de que o defecto proveña dunha incidencia en transporte, deberá comunicalo no prazo de 24 horas desde a recepción no correo electrónico de cada vendedor.

Garantías

De conformidade coa Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios (LGDCU) e a normativa europea de aplicación, aplícase a garantía legal de 3 anos para bens novos e de 1 ano para bens de segunda man. Esta garantía a deberá xestionar directamente con cada vendedor particular a través do seu número de teléfono ou bien no enderezo de correo de cada vendedor.

Devolucións e Ofertas promocionais

Devolucións de productos comprados baixo códigos promocionais se fundamentarán nos termos do prezo promocional. Os dereitos legais non se verán afectados. As imaxes mostradas en Comerciogalicia.es están intencionadamente engadidas polo propio interese do usuario e pode non mostrar unha representación exacta ou precisa do producto.