ComercioGalicia

ComercioGalicia nace no ano 2004 como un ambicioso proxecto desenvolvido pola Federación Galega de Comercio, co apoio da Xunta de Galicia, para proporcionar un conxunto de ferramentas e servizos aos comercios de proximidade de Galicia, axudándolles á súa dixitalización. O proxecto está composto por:

  • Plataforma de Fidelización denominada Clube ComercioGalicia, desenvolta con tecnoloxías Web e localizada na nube, permitindo o seu acceso desde calquera dispositivo con navegador Web e acceso a Internet, evitando os problemas da instalación de forma local en cada establecemento comercial.
  • Comerciogalicia.es: Marketplace de venda online con produtos do comercio galego, que dá a posibilidade ao comercio de proximidade de vender os seus produtos en toda a España Peninsular, e aos compradores de gozar de produtos exclusivos cunha atención totalmente personalizada.

Desde o ano da súa creación, ComercioGalicia evolucionou constantemente, adaptándose ás novas tecnoloxías, sempre ao servizo do comerciante e dos consumidores. A Federación Galega de Comercio procura en todo momento que o proxecto cumpra os máximos estándares de calidade, tentando que os custos para os comercios sexan o máis baixos posible, favorecendo desta maneira que os prezos de venda de produtos no marketplace Comerciogalicia.es sexan o máis competitivos posible no mercado, sen que iso supoña unha diminución no nivel de calidade, tanto dos produtos como da atención a clientes e vendedores.


Federación Gallega de Comercio

A Federación Galega de Comercio nace en 1985 para dar resposta á incipiente crise que nese momento albiscábase para o sector comercio. As asociacións de comerciantes expuxéronse entón a necesidade de agruparse a nivel galego nunha Federación de Comercio que representase ao sector e defendese os seus intereses. Continúase desde entón como órgano de coordinación, representación, xestión, fomento e defensa dos intereses xerais e comúns dos seus membros.

Formada por catro Federacións Provinciais de Comercio (A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra), integra a un total de 151 asociacións sectoriais e locais, sendo a entidade máis representativa e única interlocutora ante as diversas entidades públicas, privadas e sociais dos 55.000 comercios que existen actualmente en Galicia. En canto aos órganos de goberno son: Asemblea Xeral, Comité Executivo e Presidencia, asistidos polo Secretario Xeral da organización.

A principios dos anos 90 a actividade da Federación Galega de Comercio experimentou un xiro importante, xa que se presentou á Xunta de Galicia un Plan de Modernización do Comercio sustentado en catro alicerces básicos (axudas á modernización de establecementos, formación, promoción do pequeno comercio e unha lexislación adecuada). O sector precisaba urxentemente unha reconversión para converterse nun comercio moderno e competitivo, capaz de adaptarse aos novos retos e esixencias dos consumidores.

Desde entón desenvolvéronse distintos plans de modernización cuatrienales grazas aos cales se deron importantes pasos en todos os ámbitos de actuación da Federación: normativa, formación, promoción, etc. e déronse a coñecer as vantaxes do pequeno comercio aos consumidores, con mensaxes de proximidade, calidade, modernidade, trato personalizado, bo servizo, variedade e dinamismo.

Neste momento, ademais de dar continuidade ás actividades antes citadas, gran parte do esforzo da Federación Galega de Comercio diríxese, entre outros aspectos, á promoción do sector para afrontar a complicada situación que está a vivir desde que no 2007 empezou a crise económica; así como no terreo normativo, coa finalidade de alcanzar unha maior competitividade do comercio galego; e na súa dinamización, para incentivar a demanda comercial e mellorar a loxística do comercio, así como alcanzar unha imaxe máis competitiva do comercio comerciante polo miúdo galego.

Ademais, a Federación Galega de Comercio desenvolve proxectos puntuais e por ese motivo desenvolveu un proxecto para que comercios asociados implantasen a norma UNE-175001-1 de calidade de servizos para o pequeno comercio.

Desde o punto de vista formativo, a Federación Galega de Comercio desenvolve unha intensa actividade de programación e execución de plans formativos especialmente adaptados ás necesidades que presenta o sector comercial en Galicia. Estes plans están encamiñados á mellora da cualificación dos profesionais en activo, tanto traballadores como autónomos, que desenvolven a súa actividade no ámbito do pequeno comercio.

Outras frontes de traballo son a dinamización dos Centros Comerciais Abertos/Urbanos, o impulso do asociacionismo empresarial, o desenvolvemento do comercio rural e a renovación comercial, entre outras cuestións de interese para o sector.

A representatividade da Federación Galega de Comercio está avalada pola súa participación en todos os organismos onde se debaten as cuestións que afectan o sector. Así, por exemplo, a través das distintas Confederacións de Empresarios da Comunidade Autónoma, participa na negociación de convenios colectivos, nas Xuntas Arbitrais de Consumo, etc. Tamén, a través da Confederación Española de Comercio, na que ocupa unha vicepresidencia, participa no Observatorio da Distribución Comercial, onde se estudan os aspectos relacionados co sector en canto a lexislación, urbanismo comercial, formación, fiscalidade, etc. Así mesmo, é membro do Consello Empresarial de Comercio e da Asemblea de Cepyme e de CEOE. E no ámbito galego, forma parte do Comité Executivo e da Xunta Directiva da Confederación de Empresarios de Galicia.

A Federación Galega de Comercio é a representante legal do sitio web www.comerciogalicia.es, con domicilio social en Rolda da Muralla nº 52, 27002, Lugo. con Código de Identificación Fiscal número G-27170158.